Masur Birch Poppy Seed Pod Pot

MsrBrchPpyPod1

Masur Birch pot inspired by an Opium Poppy seed pod.

6 1/2"w x 5 3/4"h          2013                                              SOLD

MsrBrchPpyPod2
MsrBrchPpyPod3